Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
www.zulawyimierzeja.org.pl jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

Misja
Lokalna Grupa Działania delty Wisły w dążeniu do aktywizacji potencjału naszego regionu – władz samorządowych, przedsiębiorców mieszkańców, podniesienia standardu życia, rozwoju poprawy infrastruktury oraz zbudowania silnej pozycji Żuław i Mierzei Wiślanej, poprzez edukację, wzajemną pomoc, szeroki dostęp do informacji, promocję pozyskiwanie środków zewnętrznych, buduje partnerstwo ponad podziałami przyjmując jako podstawę działania: uczciwość, wartości rodzinne, aktywność, szczerość, tolerancję, wierność tradycji i otwartość.

Cele
Celem Lokalnej Grupy Działania jest zrównoważony rozwój Żuław delty Wisły i Mierzei Wiślanej, a w szczególności:

 • polepszenie jakości życia mieszkańców Żuław delty Wisły i Mierzei Wiślanej;
 • aktywizacja i edukacja mieszkańców Żuław delty Wisły i Mierzei Wiślanej poprzez budowanie kapitału ludzkiego i społecznego;
 • ochrona i promocja oraz waloryzacja i polepszenie zarządzania lokalnymi zasobami krajobrazowymi, historycznymi, kulturowymi i turystycznymi, w tym dziedzictwem kulturowym i naturalnym Żuław delty Wisły i Mierzei Wiślanej;
 • popularyzacja i wspieranie rozwoju produktów regionalnych;
 • inicjowanie i wspieranie na Żuławach delty Wisły i Mierzei Wiślanej nowatorskich rozwiązań z zakresu rozwoju obszarów wiejskich, w szczególności na terenach, na których funkcjonowały państwowe gospodarstwa rolne;
 • wspieranie i promowanie rolnictwa oraz inicjatyw służących jego rozwojowi;
 • sprzyjanie utrzymaniu i tworzeniu miejsc pracy w drodze wsparcia dywersyfikacji i restrukturyzacji gospodarczej i społecznej;
 • wspieranie przedsięwzięć i inicjatyw związanych z usuwaniem skutków bezrobocia;
 • zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej Żuław delty Wisły i Mierzei Wiślanej poprzez aktywne działania promocyjne tego obszaru;
 • upowszechnianie i wymiana informacji o inicjatywach związanych z aktywizacją ludności obszaru obejmującego Żuławy delty Wisły i Mierzeję Wiślaną;
 • rozwijanie i umacnianie postaw nastawionych na aktywne współdziałanie w rozwoju społeczeństwa obywatelskiego;
 • poprawa poziomu edukacji oraz wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży na terenach wiejskich;
 • poprawa infrastruktury społecznej na terenie Żuław delty Wisły i Mierzei Wiślanej ze szczególnym uwzględnieniem terenów wiejskich i obszarów, na których funkcjonowały państwowe gospodarstwa rolne;
 • wzmocnienie integracji społecznej osób niepełnosprawnych i zagrożonych wykluczeniem społecznym;
 • wspieranie rozwoju gospodarczego Żuław delty Wisły i Mierzei Wiślanej;
 • ochrona praw mniejszości narodowych na Żuławach delty Wisły i Mierzei Wiślanej.

Statut
Pobierz Statut LGD (pdf)>