Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
www.zulawyimierzeja.org.pl jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

Ankietę monitorująca postęp realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju dla gmin powiatu nowodworskiego Nowy Dwór Gdański, Krynica Morska, Sztutowo, Stegna i Ostaszewo na lata 2009-2015 beneficjent jest zobowiązany złożyć osobiście (w godzinach pracy Biura LGD) lub drogą pocztową w wersji papierowej do Biura Lokalnej Grupy Działania Żuławy i Mierzeja wraz z wersją elektroniczną (na dowolnym nośniku) w terminie 21 dni kalendarzowych od dnia otrzymania płatności ostatecznej dotyczącej realizacji danej operacji.

Ankietę monitorującą z realizacji operacji beneficjent wypełnia przede wszystkim na podstawie danych z Wniosku o przyznanie pomocy (WoPP), Umowy o przyznaniu pomocy, Wniosku o płatność (WoP) oraz innych posiadanych informacji z realizacji operacji. Dane należy podawać po uwzględnieniu uzupełnień dokonanych we wnioskach i umowie.

Beneficjent wypełnia ankietę w wersji elektronicznej, a następnie drukuje i uzupełnia czytelnymi podpisami osób upoważnionych do składania oświadczeń woli w imieniu beneficjenta.

Podstawa prawna:
§5  ust. 4  Umowy przyznania pomocy  w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju”  dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Małe Projekty”: Beneficjent zobowiązuje się złożyć, na wezwanie LGD, która dokonała wyboru operacji do finansowania, wypełniony formularz ankiety monitorującej, według wzoru przekazanego przez LGD, lub
§ 5 ust.1 pkt 7 Umowy przyznani pomocy w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju”  dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi”:  Beneficjent zobowiązuje się do złożenia, na wezwanie LGD, która dokonała wyboru operacji do finansowania, wypełnionego formularza ankiety monitorującej, według wzoru przekazanego przez LGD, lub
§ 5 ust. 3 lit. b Umowy przyznania pomocy w ramach działania  413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”:  Beneficjent zobowiązuje się:  b) złożenia na wezwanie LGD, która dokonała wyboru operacji do finansowania, wypełnionego formularza ankiety monitorującej, według wzoru przekazanego przez LGD, lub
§ 5 ust. 5 pkt 2 Umowy przyznania pomocy w ramach działania  413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej”: Beneficjent zobowiązuje się:  2) złożenia na wezwanie LGD, która dokonała wyboru operacji do finansowania, wypełnionego formularza ankiety monitorującej, według wzoru przekazanego przez LGD.

Niewypełnienie zobowiązania złożenia ankiety monitorującej powoduje zerwanie umowy z beneficjentem i idące za tym konsekwencje finansowe (nawet po zakończeniu realizacji operacji).

Do pobrania: ankieta monitorująca