Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
www.zulawyimierzeja.org.pl jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

Odczytaniem uchwał Rady Lokalnej Grupy Działania Żuławy i Mierzeja zakończył się nabór wniosków w konkursie  ZIM.413.MP.02.2014.
Wszystko wskazuje na to, że był to ostatni nabór wniosków w tym okresie programowania.
Dodatkowy nabór (we wrześniu 2014 r.) możliwy będzie tylko w przypadku pojawienia się znacznych oszczędności środków na realizację lokalnej strategii rozwoju.
Wybranych do dofinansowania zostało 12 wniosków (jeden spośród nich nie mieści się w limicie dostępnych środków).
Wielkie podziękowania dla członków Rady za udział w głosowaniach oraz dla pracowników Biura LGD za sprawność przeprowadzenia wszystkich procedur.
Biuro LGD Żuławy i Mierzeja kończy już przygotowywać wymaganą dokumentację dla Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa  Pomorskiego. 
> Lista operacji wybranych do dofinansowania w konkursie ZIM.413.MP.02.2014
> Lista operacji niewybranych do dofinansowania w konkursie ZIM.413.MP.02.2014

6 wniosków złożono w trybie odwołań w konkursie ZIM.413.MP.02.2014 dotyczącym tzw. małych projektów. Wnioski zostaną rozpatrzone ponownie 14 lipca 2014 r.
Serdecznie zapraszamy wnioskodawców i wszystkie inne zainteresowane osoby od godziny 16.00 do Sali Dwukolumnowej ŻPH.

>Lista złożonych wniosków w trybie odwołań

Posiedzenie Rady Lokalnej Grupy Działania Żuławy i Mierzeja w trybie odwołań w konkursie ZIM.413.MP.02.2014 dotyczącym tzw. małych projektów odbędzie się 14 lipca 2014 roku w Żuławskim Parku Historycznym w Nowym Dworze Gdańskim (ul. Kopernika 17) od godziny 16.00.
Program posiedzenia Rady przewiduje: szkolenie w sprawie procedur oceny wniosków w trybie odwołań, przedstawienie wniosków złożonych w trybie odwołań przez zainteresowanych wnioskodawców (około godziny 17.00) oraz ostateczną ocenę operacji.

Informujemy, że ocena wniosków złożonych w konkursie ZIM.413.MP.02.2014 dotyczącym tzw. małych projektów poszła bardzo sprawnie mimo dużej ilości złożonych wniosków (33 wnioski). Rada Lokalnej Grupy Działania Żuławy i Mierzeja odbyła swoje posiedzenie 25-27 czerwca 2014 roku z jedną przerwą.

Bardzo dziękujemy wszystkim członkom Rady za aktywny i zaangażowany udział w ocenie wniosków.
Po dokonanej ocenie, możliwość wyboru operacji do dofinansowania dotyczy 11 wniosków. Ilość wybranych operacji może ulec zmianie po ocenie Rady w trybie odwołań.

W załączeniu znajduje się aktualna lista rankingową wniosków złożonych w konkursie ZIM.413.MP.02.2014.

W terminie 5 dni od otrzymania informacji o uzyskanej ilości punktów i miejscu na liście rankingowej, jednak nie później niż 9 dni przed terminem posiedzenia Rady w trybie odwołań, każdemu z wnioskodawców przysługuje odwołanie od decyzji Rady Lokalnej Grupy Działania Żuławy i Mierzeja składane do Zarządu Lokalnej Grupy Działania Żuławy i Mierzeja za pośrednictwem Biura Lokalnej Grupy Działania Żuławy i Mierzeja.

> wyniki oceny wniosków złożonych w konkursie ZIM.413.MP.02.2014

Nie ma najmniejszej wątpliwości jak wielce potrzebna jest dla powiatu nowodworskiego Lokalna Grupa Działania Żuławy i Mierzeja. Na naszym terenie skala potrzeb działań prorozwojowych jest wyjątkowo duża.
W odpowiedzi na drugie tegoroczne ogłoszenie konkursu na tak zwane „małe projekty” (ZIM.413.MP.02.2014) wpłynęły 33 aplikacje. Sumaryczna kwota wnioskowanych dotacji jak zwykle znacznie przekroczyła alokację środków finansowanych. Tym razem jest dostępne zaledwie 295714,70 zł.
Zapraszamy wszystkie zainteresowane osoby, w tym w szczególności pt. wnioskodawców, na posiedzenie Rady Lokalnej Grupy Działania Żuławy i Mierzeja w sprawie oceny wniosków, które odbędzie się 25 czerwca 2014 roku w Żuławskim Parku Historycznym w Nowym Dworze Gdańskim od godziny 16.00.
W pierwszej kolejności odbędzie się szkolenie nt. procedur oceny i wyboru wniosków. Dobrowolna prezentacja walorów złożonych wniosków przez zainteresowanych wnioskodawców rozpocznie się od godziny 17.00. Następnie członkowie Rady przystąpią do głosowania i wybrania wniosków do dofinansowania.
Przebieg procedur wyboru operacji do dofinansowania jest zawsze w Lokalnej Grupie Działania Żuławy i Mierzeja otwarty i jawny.

> zestawienie złożonych wniosków

Rozpoczynamy  nabór wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” dla tzw. małych projektów w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Ze względu na przewidywany krótki okres realizacji operacji wybranych do dofinansowania, zalecane jest składanie wniosków o bardzo krótkim okresie realizacji.
O wsparcie mogą się ubiegać osoby fizyczne, osoby prawne i instytucje mające swoje miejsce zamieszkania lub siedzibę, lub prowadzące działalność na obszarze objętym LSR wdrażaną przez LGD Żuławy i Mierzeja.
Aplikacje należy składać w terminie od 2 -16 czerwca 2014 r. bezpośrednio (osobiście albo przez pełnomocnika albo osobę upoważnioną do reprezentacji) w Biurze LGD Żuławy i Mierzeja.

Niezbędne dokumenty aplikacyjne:
> Ogłoszenie o naborze
> Wykaz dokumentów niezbędnych do wyboru operacji
> Wniosek o przyznanie pomocy dla działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów, tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań Osi 3 ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi – aktywny PDF
> Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy
> Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych
> Oświadczenie wnioskodawcy o przedsiębiorstwach powiązanych oraz uzyskanych przez nie kwotach pomocy de minimis
> Lokalne Kryteria wyboru operacji
> Minimalne wymagania, których spełnienie jest niezbędne do wyboru operacji przez LGD
> Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis

Rozpoczynamy  nabór wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” dla tzw. małych projektów w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

O wsparcie mogą się ubiegać osoby fizyczne, osoby prawne i instytucje mające swoje miejsce zamieszkania lub siedzibę, lub prowadzące działalność na obszarze objętym LSR wdrażaną przez LGD Żuławy i Mierzeja.
Aplikacje należy składać w terminie od 3 marca  – 17 marca 2014 r. w Biurze LGD Żuławy i Mierzeja.

Niezbędne dokumenty aplikacyjne:

Ogłoszenie o naborze i niezbędne dokumenty aplikacyjne znajdują się również na stronie:
http://www.pomorskie.eu/pl/dprow/dzialnia_umwp/lider/nabory/ zulawy_i_mierzeja/male_projekty_zulawy_i_mierzeja

Ocena wniosków złożonych w konkursie ZIM.413.MP.02.2013 dotyczącym tzw. małych projektów poszła bardzo sprawnie mimo olbrzymiej ilości złożonych wniosków.
Rada Lokalnej Grupy Działania Żuławy i Mierzeja odbyła swoje posiedzenie w dniach 27 listopada-2 grudnia 2013 roku z jedną przerwą. Dziękujemy wszystkim członkom Rady za aktywny i zaangażowany udział w ocenie wniosków.
Przypominamy, że alokacja w konkursie wyniosła 869197,27 złotych. Po dokonanej ocenie, możliwość wyboru operacji do dofinansowania dotyczy 26 wniosków.
W terminie 5 dni od otrzymania informacji o uzyskanej ilości punktów i miejscu na liście rankingowej, każdemu z  wnioskodawców przysługuje odwołanie od decyzji Rady Lokalnej Grupy Działania Żuławy i Mierzeja składane do Zarządu Lokalnej Grupy Działania Żuławy i Mierzeja za pośrednictwem Biura Lokalnej Grupy Działania Żuławy i Mierzeja.
> Lista rankingowa wniosków złożonych w konkursie ZIM.413.MP.02.2013

W związku z licznymi pytaniami dotyczącymi lokalnych kryteriów wyboru oraz zakresu realizacji tzw. małych projektów załączamy niezbędne informacje.

> Zakres realizacji małych projektów
> Lokalne kryteria wyboru

Rada Lokalnej Grupy Działania Żuławy i Mierzeja dokonała na posiedzeniu 29 maja 2013 roku oceny wniosków w trybie odwołań.
Tym samym podjęła ostateczną decyzję w sprawie wyboru operacji do dofinansowania w wiosennym konkursie(nabór trwał od 2 do 29 kwietnia 2013 r.).

> Ostateczna lista rankingowa wniosków

Wybranych do dofinansowania zostało 17 operacji, łączna kwota dotacji wyniosła przeszło 0,5 miliona złotych.

Gratulujemy wnioskodawcom wspaniałych pomysłów i życzymy sukcesów w ich realizacji!

Rozpoczynamy  nabór wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” dla tzw. małych projektów w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. 
O wsparcie mogą się ubiegać osoby fizyczne, osoby prawne i instytucje mające swoje miejsce zamieszkania lub siedzibę, lub prowadzące działalność na obszarze objętym LSR wdrażaną przez LGD Żuławy i Mierzeja.
Aplikacje należy składać w terminie od 25 października – 18 listopada 2013 r. w biurze LGD Żuławy i Mierzeja.

Niezbędne dokumenty:
Ogłoszenie o naborze

Wykaz dokumentów niezbędnych do wyboru operacji

Wniosek o przyznanie pomocy dla działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów, tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań Osi 3 ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi - aktywny PDF

Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy

Kryteria wyboru operacji

Minimalne wymagania, których spełnienie jest niezbędne do wyboru operacji

Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis 

Niezbędne dokumenty znajdują się również na stronie:
http://www.pomorskie.eu/pl/dprow/konkurs_male_projekty_l_g_d_zulawy_i_mierzeja