Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
www.zulawyimierzeja.org.pl jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

Rozpoczynamy  nabór wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” dla tzw. małych projektów w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Ze względu na przewidywany krótki okres realizacji operacji wybranych do dofinansowania, zalecane jest składanie wniosków o bardzo krótkim okresie realizacji.
O wsparcie mogą się ubiegać osoby fizyczne, osoby prawne i instytucje mające swoje miejsce zamieszkania lub siedzibę, lub prowadzące działalność na obszarze objętym LSR wdrażaną przez LGD Żuławy i Mierzeja.
Aplikacje należy składać w terminie od 2 -16 czerwca 2014 r. bezpośrednio (osobiście albo przez pełnomocnika albo osobę upoważnioną do reprezentacji) w Biurze LGD Żuławy i Mierzeja.

Niezbędne dokumenty aplikacyjne:
> Ogłoszenie o naborze
> Wykaz dokumentów niezbędnych do wyboru operacji
> Wniosek o przyznanie pomocy dla działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów, tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań Osi 3 ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi – aktywny PDF
> Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy
> Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych
> Oświadczenie wnioskodawcy o przedsiębiorstwach powiązanych oraz uzyskanych przez nie kwotach pomocy de minimis
> Lokalne Kryteria wyboru operacji
> Minimalne wymagania, których spełnienie jest niezbędne do wyboru operacji przez LGD
> Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis