Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
www.zulawyimierzeja.org.pl jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

O wsparcie mogą się ubiegać gminy, instytucje kultury (dla których organizatorem jest jednostka samorządu terytorialnego), osoby prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej (działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania), organizacje pozarządowe o statusie organizacji pożytku publicznego w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r., o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, z terenu gmin objętych zasięgiem LGD Żuławy i Mierzeja tj. gmin powiatu nowodworskiego.

pobierz załączniki:

> ogłoszenie o naborze

> wniosek o przyznanie pomocy w ramach działania 413 Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania "Odnowa i rozwój wsi" (PDF)

> wniosek o przyznanie pomocy w ramach działania 413 Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania "Odnowa i rozwój wsi" (wersja edytowalna)

> instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy

> lokalne kryteria wyboru operacji