Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
www.zulawyimierzeja.org.pl jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

Rozpoczynamy  nabór wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” dla tzw. małych projektów w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. 
O wsparcie mogą się ubiegać osoby fizyczne, osoby prawne i instytucje mające swoje miejsce zamieszkania lub siedzibę, lub prowadzące działalność na obszarze objętym LSR wdrażaną przez LGD Żuławy i Mierzeja.
Aplikacje należy składać w terminie od 25 października – 18 listopada 2013 r. w biurze LGD Żuławy i Mierzeja.

Niezbędne dokumenty:
Ogłoszenie o naborze

Wykaz dokumentów niezbędnych do wyboru operacji

Wniosek o przyznanie pomocy dla działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów, tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań Osi 3 ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi - aktywny PDF

Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy

Kryteria wyboru operacji

Minimalne wymagania, których spełnienie jest niezbędne do wyboru operacji

Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis 

Niezbędne dokumenty znajdują się również na stronie:
http://www.pomorskie.eu/pl/dprow/konkurs_male_projekty_l_g_d_zulawy_i_mierzeja